Veel gestelde vragen

Wat is de maximumfactuur :

De maximumfactuur is een financiële beschermingsmaatregel die de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag beperkt.  Zodra de uitgaven voor geneeskundige zorg in de loop van het kalenderjaar dit plafondbedrag bereiken, krijgt een gezin voor de daaropvolgende verstrekkingen het remgeld volledig terugbetaald.
Het gaat hier over verstrekkingen door artsen, tandartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, en andere zorgverleners. Ook over remgelden voor bepaalde medicamenten, technische prestaties zoals operaties en Rx en natuurlijk ook bij een ziekenhuisopname.

Wat is het forfait chronische wonden :

Patienten met chronische wonden hebben sinds 1 juli 2007 recht op een tegemoetkoming van 20 € per maand voor al de actieve verbandmiddelen.  Dit bedrag wordt trimestriëel uitbetaald door de mutualiteit aan de rechthebbende zelf.  Daarnaast wordt er nog een korting van 0,25 € per afgeleverde verpakking van een actief verbandmiddel toegekend. 
Een chronische wonde is een wonde die gedurende 6 weken werd behandeld en die na deze periode onvoldoende is genezen. 
Een aanvraag voor dit forfait dient ingevuld te worden door de huisarts en opgestuurd naar de medisch adviseur.  Dit is slechts 3 maanden geldig en kan daarna nog maximaal 3 maal hernieuwd worden.

Wat is het forfait pijnstillers :

Sinds 1 juli 2007 bestaat er nu ook een tegemoetkoming van 20 % voor chronische pijnpatiënten in bepaalde pijnstillers.  Het bedrag voor de pijnstillers dat de patiënt zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.  Ook hiervoor dient de huisarts een kennisgeving in te vullen voor de medisch adviseur van de mutualiteit.  Deze zal dan een machtiging uitschrijven die de patiënt moet tonen aan de apotheker om de tegemoetkoming te krijgen. 

Worden de reiskosten van kankerpatiënten vergoed :

Kankerpatiënten die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis maar wel naar daar moeten voor het krijgen van chemotherapie of bestralingen hebben recht op een tussenkomst in hun reiskosten van en naar het ziekenhuis.  Nemen zij het openbaar vervoer wordt dit integraal terugbetaald.  Nemen zij ander vervoer is er een tussenkomst voorzien van 0,25 € / km
De reiskosten van vader, moeder of voogd van een kankerpatiëntje jonger dan 18 jaar dat in het ziekenhuis is opgenomen worden ook vergoed aan 0,25 € / km.

Wat is de diabetespas :

Elke diabetespatiënt kan sinds 1 maart 2003 een gratis diabetespas ontvangen na aanvraag bij de medisch adviseur van de mutualiteit.  De huisarts zal hier een document moeten voor invullen dat te verkrijgen is in elk ziekenfonds.
In dit boekje vind men naast nuttige informatie over diabetes ook plaats voor notities van zorgverleners zodat het ook een efficiënt communicatiemiddel wordt.  Diabetici die insuline moeten inspuiten, kunnen in de pas een verklaring van de arts laten invullen dat ze, om medische redenen injectienaalden nodig hebben.  Dat is handig en soms zelfs noodzakelijk voor wie naar het buitenland reist. 
De diabetespas geeft recht op de jaarlijkse terugbetaling van twee consulten bij een diëtist en twee behandelingen door een podoloog. 

Welke hulpmiddelen voor personen met beperkte mobiliteit worden betaald door het RIZIV :

Zaken zoals rolstoelen en loophulpmiddelen en antidecubituszitkussens worden sinds kort ook vergoed.  Voor meer info kan men zich wenden tot de erkende mediatheken die deze middelen verdelen.  Ook in uw ziekenfonds kan men hierover meer info  geven.

Wat is het forfait voor thuispatiënten in een persisterende vegetatieve status :

Sinds 1 januari 2006 komen bepaalde sociaal verzekerden in aanmerking voor een forfaitaire tegemoetkoming die maximaal 6965,77 € per jaar bedraagt.  Tot de doelgroep behoren mensen die een acute hersenbeschadiging hebben opgelopen (niet aangeboren) en in een coma zijn geraakt, waardoor ze nu in een vegetatieve status zijn terechtgekomen.  Het is alleen voor de thuispatiënten dat dit forfait is uitgewerkt.  Bij opname in een ziekenhuis of revalidatie of RVT wordt geen forfait toegekend. 

Wat is het forfait voor palliatieve patiënten in het thuismilieu :

Om de palliatieve thuiszorg te stimuleren, zijn er de laatste jaren een aantal ondersteunende maatregelen genomen.  Bedoeling is dat thuis sterven niet meer kost dan in een ziekenhuis.   Het palliatief zorgforfait voorziet voor palliatieve patiënten die thuis willen sterven en een levensverwachting hebben van minder dan 3 maanden, een bedrag van 483,39 €.  De premie kan twee maal aangevraagd worden.  Om dit zorgforfait te bekomen moet de huisarts een document invullen en overmaken aan de medisch adviseur. De tweede aanvraag kan ten vroegste 30 dagen na versturen van de eerste, ingediend worden.
Door dit palliatief statuut zijn er nog andere bijkomende voordelen zoals het wegvallen van remgeld bij een huisbezoek van de huisarts. Indien de patiënt langer leeft van de vooropgestelde 3 maanden blijft het forfait uitbetaald worden door het RIZIV.

 

Wat is het forfait voor incontinentie :

Het incontinentieforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten voor incontinentiemateriaal voor zwaar zorgbehoevenden.  Voor 2008 bedraagt dit forfait 430,46 € Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.
Er zijn 3 voorwaarden waaraan men moet voldoen :

  1. recht hebben op een forfait B of C in de thuisverpleging, gedurende minstens vier van de laatste twaalf maanden.
  2. Op de KATZ-schaal een score 3 of 4 hebben voor het criterium incontinentie
  3. op de laatste dag van de referteperiode van twaalf maanden nog in leven zijn.

Wat is het zorgforfait :

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronische zieken die omwille van hun ziekte sterk afhankelijk zijn van anderen en hierdoor hoge uitgaven hebben voor gezondheidszorg.  Voor 2008 bedraagt dit forfait 261,97 € Het bedrag is gekoppeld aan de gezondheidsindex en wordt jaarlijks op 1 januari aangepast.
Er zijn 2 voorwaarden waaraan men moet voldoen :

  1. hoge uitgaven voor gezondheidszorg
  2. verlies aan zelfredzaamheid

Voor meer info verwijzen wij ook hier naar uw ziekenfonds.

Wat is de mantelzorgpremie ?

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden.  Wenst u van deze tegemoetkoming te genieten moet u een aanvraag indienen via de sociale dienst van uw mutualiteit.  Om recht te hebben op deze tegemoetkoming moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. 
Wordt de aanvraag goedgekeurd dan ontvangt men een maandelijks bedrag dat men vrij mag besteden.  Vanaf juli 2008 is dit een bedrag van € 125 dat wordt uitgekeerd.